Göttingen Academy of Sciences and Humanities

Kolloquium: Neue Forschungen zur Hofkultur des 18. Jahrhunderts | München, 06.12.2017

KolloquiumNeue Forschungen zur Hofkultur des 18. JahrhundertsMünchen, 06.12.2017
KontaktadresseZentralinstitut für Kunstgeschichte
Katharina-von-Bora-Str. 10
D-80333 München
Telefon : +49 89 289-27556
E-Mail: info@zikg.eu
Internet: http://cour-de-france.fr/article4885.html?lang=fr
Internet: www.zikg.eu

up